Mga Babaeng Asyano na Nasuri na may Kanser sa Baga

Sino ang maaaring lumahok?

Ang mga karapat-dapat na kalahok ay mga babaeng Asyano na:

  • Kamakailan nasuri na may cancer sa baga
  • Hindi kailanmang nanigarilyo
  • Nasa pagitan ng edad 21-90
  • Naninirahan sa sumusunod na mga county: Alameda, Contra Costa, Los Angeles, Marin, Monterey, Orange, Sacramento, San Benito, San Diego, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, and Santa Cruz

Kasama rin sa mga maaaring lumahok ay ang asawa, anak, kapatid, malapit na kamag-anak, o malapit na kaibigan ng taong kamakailang na-diagnose na may kanser sa baga at pumanaw na.

Bakit ako sasali?

Sa pamamagitan ng paglahok, matutulungan mo kaming malaman ang higit pa tungkol sa mga kadahilanan na humahantong sa kanser sa baga sa mga kababaihang Asyano na nakatira sa Amerika. Ang kaalamang ito ay mahalaga para sa pagpapaalam sa mga programa sa pag-iwas sa kanser sa baga para sa hinaharap na henerasyon ng mga kababaihang Asyano.

Ano ang kasangkot sa pakikilahok?

1. Hihilingin sa iyo na kumpletuhin ang isang survey na tatagal ng humigit-kumulang na 45 minuto. Maaari mo itong gawin sa online, sa telepono, o sa pamamagitan ng sulat.

2. Hihilingin sa iyo na mangolekta ng isang kaunting sample ng laway. Maaari itong gawin ng pribado sa iyong sariling tahanan.

3. Hihilingin sa iyo na magbigay ng pahintulot sa amin upang ma-access ang ilang mga tisyu ng baga na tinanggal sa panahon ng operasyon o isang biopsy.

Nakatanggap na ako ng sulat na may mga materyales sa pag-aaral. Paano ninyo ako nahanap?

Sa California, ang mga taong nasusuring may kanser ay nakilala sa pamamagitan ng California Cancer Registry (CCR). Dahil ang kanser ay itinuturing na isang naiulat na sakit, hinihiling ng batas ng estado na ang mga doktor, ospital at iba pang mga pasilidad na nag-da-diagnose at / o gumagamut ng mga pasyente ng kanser ay mag-ulat sa CCR. Tinitiyak ng CCR at mga insitutional na board ng pagsusuri na protektado ang mga karapatan at pagiging kompidensiyal ng lahat ng aming mga potensyal na kalahok sa pananaliksik.

Paano ako makakasali sa pag-aaral na ito?

Kung interesado kang sumali sa pag-aaral na ito, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa [email protected] o tumawag sa 833-326-7883. Maaari ka ring tumugon kung nakipag-ugnay na kami sa iyo sa pamamagitan ng sulat.