Lumahok

Inaasahan namin na magpatala ng mga hindi kailanmang nanigarilyo na kababaihang Asyano na naninirahan sa San Francisco Bay Area mayroong cancer sa baga at mga hindi kailanmang nanigarilyong kababaihang Asyano na walang cancer.

 

Nakumpleto na ba ang survey? Kumpletuhin ang COVID supplement dito.

COVID SURVEY