Nhóm Chúng tôi

Giám Đốc Nghiên Cứ

Tiến sĩ Scarlett Lin Gomez, UCSF

Tiến sĩ Iona Cheng, UCSF

Tiến sĩ Moon Chen, Jr., UC Davis

Bác sĩ Heather Wakelee, Stanford

Tiến sĩ Mindy Hebert-Derouen, UCSF

Tiến sĩ Mi-Ok Kim, UCSF

Tiến sĩ Peggy Reynolds, UCSF

Tiến sĩ Salma Shariff-Marco, UCSF

Tiến sĩ Clifford Tepper, UC Davis

 

Nhân Viên Nghiên Cứu

Thạc sĩ Esperanza Castillo

Kỹ sư Kathie Lau

Tiến sĩ Debora Oh

Y Tá Michelle Wadhwa

Mei-Chin Kuo, MSN

June Ly, BS

Maxwell Ho,

Sarah Se-Hyun Jho, Medical Student

Linda Ji-Hyun Shin, Medical Student

 

Chủ Tịch Ủy Ban Tư Vấn Cộng Đồng

Joyce Cheng (Trung Tâm Tài Nguyên Y Tế Cộng Đồng Người Trung Hoa)

Thạc sĩ, Thạc Sĩ Y Tế Công Cộng, Bác Sĩ Kim Rhoads (Văn Phòng Kết Nối Cộng Đồng UCSF)
 

FANS được tài trợ bởi quỹ tài trợ từ Viện Y Tế Quốc Gia về Sức Khỏe Người Thiểu Số và Bất Bình Đẳng Y Tế theo ngân quỹ # 1R01 MD014859.