Nhóm Chúng tôi

Điều tra nghiên cứu gia

Tiến sĩ, Scarlett Lin Gomez, UCSF

Tiến sĩ, Iona Cheng, UCSF

Tiến sĩ, Moon Chen, Jr., UC Davis

Bác sĩ, Heather Wakelee, Stanford

Tiến sĩMindy Hebert-Derouen, UCSF

Tiến sĩMi-Ok Kim, UCSF

Tiến sĩPeggy Reynolds, UCSF

Tiến sĩSalma Shariff-Marco, UCSF

Tiến sĩClifford Tepper, UC Davis

 

Nhân Viên Nghiên Cứu

Thạc sĩ khoa học, Esperanza Castillo

Thạc sĩ Y tế Công cộng, Christine Duffy

Thạc sĩ Kỹ thuật, Kathie Lau

Tiến sĩ Debora Oh

Y Tá Michelle Wadhwa

Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng, Mei-Chin Kuo

Cử nhân Khoa học, June Ly

Sinh viên Y khoa, Maxwell Ho

Sinh viên Y khoa, Sarah Se-Hyun Jho

Sinh viên Y khoa, Linda Ji-Hyun Shin

Sinh viên Y khoa, Katarina Wang

Ban Chủ tịch Cố vấn Cộng đồng

Joyce Cheng (Trung tâm Tài nguyên Y tế Cộng đồng Trung Quốc)

Bác sĩ, Thạc sĩ khoa học, Thạc sĩ Y tế công cộng, Kim Rhoads (Văn phòng Tham gia Cộng đồng UCSF)

Nghiên cứu FANS được tài trợ bởi một khoản trợ cấp từ Viện Quốc gia về Sức khỏe Dân tộc thiểu số và Chênh lệch Sức khỏe theo khoản tài trợ # 1R01 MD014859.