Cộng đồng

Một tổ chức cộng đồng có thể giúp đỡ như thế nào?

Tổ chức cộng đồng của quý vị có thể giúp chúng tôi tuyển dụng những người tham gia không bị ung thư bằng cách:

  • Phân phát tài liệu quảng cáo nghiên cứu (FANS flyer)
  • Tạo danh sách đăng ký (trực tuyến hoặc tại phòng khám)
  • Đăng thông tin trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc trang web
  • Tổ chức một bài thuyết trình từ một thành viên nhóm nghiên cứu

Nhóm của chúng tôi có thể giúp các thành viên cộng đồng của quý vị như thế nào?

Tổ chức cộng đồng của quý vị có cơ hội tham gia Ban Cố vấn Cộng đồng (CAB) của chúng tôi. Là một thành viên của CAB, tổ chức của quý vị sẽ cung cấp đầu vào đa dạng về các dự án nghiên cứu trong cộng đồng. Hơn nữa, nhóm của chúng tôi có thể hỗ trợ cộng đồng thành viên CAB thông qua:

  • Tài trợ cho các sự kiện ung thư và sức khỏe cộng đồng
  • Cung cấp thông tin về ung thư thông qua bài thuyết trình hoặc hợp tác của nhà giáo dục sức khỏe cộng đồng
  • Phân phối tài liệu của Trung tâm Ung thư UCSF cho các tổ chức hội chợ sức khỏe hoặc các sự việc cộng đồng của quý vị.

Quan tâm đến việc giúp đỡ và/hoặc tham gia Ban Cố vấn Cộng đồng?

GỬI EMAIL CHO CHÚNG TÔI